Informatie

Stichting Gorcum Natuurlijk Groen

Lingsesdijk 78
4207 AG Gorinchem

www.gorcumnatuurlijkgroen.nl
voorzitter@gorcumnatuurlijkgroen.nl

Fiscaal nummer: RSIN 8568.73.664

Onze doelstelling
Het door middel van burgerinitiatieven en kennisoverdracht faciliteren en stimuleren van natuurlijk groen in de gemeente Gorinchem, om zo duurzaamheid, klimaatadaptie en ecologie op het gebied van natuur en milieu voor langere termijn te realiseren en te waarborgen.

Onze werkzaamheden

  • stadsvogel advies gemeente Gorinchem
  • kennisoverdracht flora en fauna
  • ecologisch onderzoek inheemse stadsvogels
  • natuureducatie projecten
  • coaching natuurouders m.b.t. kennis van flora en fauna
  • ontwikkeling natuureducatie projecten
  • begeleiding en uitvoering projecten Steenbreek
  • organisatie natuurexcursies
  • werving fondsen

Bestuur
Voorzitter
Johan Sterk
Secretaris
Jeannette ter Brugge
Penningmeester
Gerdien Vlot


Ons beloningsbeleid
Alle betrokkenen bij de stichting zijn vrijwilliger. Activiteiten van de stichting GNG worden uitgevoerd door vrijwilligers en zijn onbezoldigd. Dit geldt ook voor bestuursleden. Er is bij uitzondering sprake van een algemeen geldende onkostenvergoeding.

Financieel
Startkapitaal 1 januari 2017
€ 2500,-

Jaarlijks publiceren we op deze pagina onze jaarcijfers.

Fondsenwerving
De stichting GNG is afhankelijk van donaties vanuit fondsen of particulieren.  Daartoe is het bestuur belast met het werven van gelden. Dit doet zij om de verschillende deelprojecten te kunnen financieren.
Het startkapitaal van de stichting is bestemd voor het deelproject Steenbreek0183.

Inmiddels zijn subsidieaanvragen bij de volgende organisaties ingediend:
– Provincie Zuid Holland
– Het Oranjefonds
– Stichting Blauwzaam
– NLdoet (Oranjefonds) t.b.v. Steenbreek Boerenstraat.

Gorcum Natuurlijk Groen heeft de ANBI status.